همکاری با ما

  • مشخصات متقاضی همکاری

  • سوابق تحصیلی و عملی

  • سوابق شغلی

  • نام محل اشتغالاز سالتا سالسمتعلت ترک کار 
  • سمتروزدر هفتهحق الزحمه 
دکمه بازگشت به بالا